Make your own free website on Tripod.com

JAPANESE LANGUAGE FOR FILIPINOS

Pagsasanay 1

Home
About Language
Mga Halimbawa
Mga Nilalaman
Pagsasanay 1
Pagsasanay Part 2
Pagsasanay Part 3
Contact Person
New Page Title

MGA PAMILANG ( KISU ):
 
Bilang - Kazu
Zero - Zero//Maru
Isa - Ichi
Dalawa - Ni
Tatlo - San
Apat - Yon/Shi
Lima - Go

ORDINAL NA MGA BILANG ( JOSU )
 
Una - Dai ichi
 
Pangalawa / Ikalawa - Dai ni
 
Pangatlo / Ikatlo - Dai san
 
Pang-apat / Ikaapat - Dai yon / dai shi
 
Panlima / Ikalima - Dai go
 

MGA ARAW NG LINGGO ( YOBI )

Linggo - Nichiyobi

Lunes - Getsuyobi

Martes - Kayobi

MGA ARAW SA ISANG BUWAN ( TSUKI NO HI )

Unang araw / Isang Araw - Tsuitachi / Ichinichi

Ikalawang araw / Dalawang araw - Futsuka

Ikatlong araw / Tatlong araw - Mikka

Ikaapat na araw - Yokka

Ikalimang araw / Limang araw - Itsuka

MGA BUWAN ( TSUKI )

Enero - ( Ichigatsu )
 
Pebrero- ( Nigatsu )
 
Marso- ( Sangatsu )
 
Abril - ( Shigatsu )
 
 

PANAHON ( KISETSU )

Tagsibol - Haru

Tag-init / Tag - araw - Natsu

Wikang Hapon para sa mga Pilipino